Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb v sieti zdravotníckych zariadení MUDr. Martin Boháč s.r.o (ďalej len ‚VOP“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia, definície základných pojmov

 1. Spoločnosť MUDr. Martin Boháč s.r.o, so sídlom: Medená 29, 811 02, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 226 975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 109682/B, je právnickou osobou – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zapísaným v Obchodnom registri príslušného Okresného súdu, s predmetmi činnosti „výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní plastický chirurg v špecializačnom odbore plastická chirurgia“, „výkon povolania plastický chirurg v špecializačnom odbore plastická chirurgia“, „výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní plastický chirurg v špecializačnom odbore plastická chirurgia“ (ďalej len “ MUDr. Martin Boháč s.r.o “ alebo „Poskytovateľ“).
 2. MUDr. Martin Boháč s.r.o je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoPZS„) a to na základe povolenia v zmysle dikcie ust. § 11 a nasl. ZoZS, vydaného orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa ust. § 12 ZoZS, kód poskytovateľa P86960038, odborné zameranie plastická chirurgia (ďalej len „Povolenie„), pričom MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytuje zdravotnú starostlivosť v sieti zdravotníckych zariadení MUDr. Martin Boháč s.r.o, ktorá je tvorená zdravotníckymi zariadeniami, prevádzkovateľom ktorých je MUDr. Martin Boháč s.r.o (ďalej len „Sieť MUDr. Martin Boháč s.r.o„).
 3. Aktuálny zoznam zdravotníckych zariadeníi, patriacich do Siete MUDr. Martin Boháč s.r.o, je dostupný na webovom sídle MUDr. Martin Boháč s.r.o: WWW.MBOHAC.SK, pričom rozsah Siete MUDr. Martin Boháč s.r.o závisí od autonómneho vnútorného rozhodnutia spoločnosti MUDr. Martin Boháč s.r.o.
 4. V rámci Siete MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytuje MUDr. Martin Boháč s.r.o Klientom Zdravotnú starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prípade osobitnej požiadavky Klienta môžu byť Klientovi v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti poskytované aj Nadštandardné služby, v rozsahu a za podmienok, dojednaných v osobitnej zmluve, pričom takéto Nadštandardné služby nemožno starostlivosti.
 5. Primárnym účelom týchto VOP je upravenie základného právneho rámca a podrobností právneho vzťahu medzi MUDr. Martin Boháč s.r.o a Klientom, založeného na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uzatvorenej medzi MUDr. Martin Boháč s.r.o a Klientom, pričom VOP upravujú tento právny vzťah rámcovo. Právny vzťah poskytovania Zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je z legislatívneho hľadiska predmetom úpravy príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoZS„), ako aj podporne ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb a to najmä (nie však výlučne):
 6. zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoNZIS„);
 7. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZoL„);
 8. zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRZS„);
 9. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPZS)“;
 10. zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 11. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDZS„).

(ďalej len „Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb„)

Rovnako je účelom týchto VOP podrobnejšie vysvetlenie a ozrejmenie právneho postavenia Klienta v rámci právneho vzťahu s Poskytovateľom a to s cieľom oboznámenia Klienta s jeho zákonnými právami a povinnosťami v rámci procesu poskytovania Zdravotnej starostlivosti zo strany MUDr. Martin Boháč s.r.o v intenciách Všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb, pričom účelom týchto VOP je taktiež legislatívne dovolená úprava právnych vzťahov medzi Klientom a Poskytovateľom nad rámec právnej úpravy, nachádzajúcej sa v príslušných ustanoveniach Všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb.

 1. Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
 • Klient“ je fyzická osoba, ktorej sa v Sieti MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytuje Zdravotná starostlivosť, Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, alebo Nadštandardné služby;
 • Ošetrujúci zdravotnícky pracovník MUDr. Martin Boháč s.r.o “ je zdravotnícky pracovník, určený zo strany MUDr. Martin Boháč s.r.o na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Klientovi. Ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, ide o ošetrujúcu sestru;
 • Zdravotná starostlivosť“ je súbor pracovných činností, vykonávaných zo strany Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov MUDr. Martin Boháč s.r.o, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum a ošetrovateľskú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je zo strany MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytovaná v rozsahu podľa Povolenia v zmysle čl. 1.2 VOP;
 • Zdravotný výkon“ je ucelená činnosť Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov MUDr. Martin Boháč s.r.o, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania Zdravotnej starostlivosti;
 • Zdravotná dokumentácia“ je súbor údajov o zdravotnom stave Klientov, o Zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti Klientom;
 • Diagnostika“ je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu Klienta a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby;
 • Liečba“ je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu Klienta s cieľom navrátiť mu zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jeho zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jeho choroby;
 • Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ sú služby, špecifikované v ust. § 13 ZoZS;
 • Nadštandardné služby“ sú služby, ktoré nie sú Zdravotnou starostlivosťou ani Službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytuje Klientom v rozsahu a za podmienok, dojednaných v osobitnej zmluve a to s cieľom zabezpečenia vyššieho komfortu Klienta pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti v Sieti MUDr. Martin Boháč s.r.o alebo pri poskytovaní Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v Sieti MUDr. Martin Boháč s.r.o;
 • Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ je dohoda, ktorú Klient uzatvorí so MUDr. Martin Boháč s.r.o, pričom predmetom Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zmluvný záväzok MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytovať Klientovi Zdravotnú starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za dojednaných podmienok a v dojednanom rozsahu. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa spravidla uzatvára v písomnej podobe. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa však zdôrazňuje, že Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť uzatvorená aj v ústnej podobe, prípadne konkludentne, pričom Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa považuje za platne a účinne uzatvorenú aj v takýchto prípadoch, bez ohľadu na dôvod, v dôsledku ktorého nedošlo k uzatvoreniu Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v písomnej podobe. Bližšie podrobnosti ohľadom mechanizmu uzatvárania Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú upravené v čl. II. VOP.

V prípade, ak sa niektoré pojmy, použité v rámci VOP, nenachádzajú v definíciách pojmov v čl. 1.6 VOP, ale sú definované vo Všeobecne záväzných právnych predpisoch, týkajúcich sa Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb, majú takéto pojmy význam, špecifikovaný v týchto všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Čl. II

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 1. Právny vzťah, predmetom ktorého je poskytovanie Zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa v prospech Klienta, je založený a vzniká na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v súlade s ust. § 12 ZoZS.
 2. Zdravotnú starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje Poskytovateľ Klientovi vždy na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje okrem iného aj presný rozsah Zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 3. Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípadoch, ak:
  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie;
  • osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka MUDr. Martin Boháč s.r.o ku Klientovi, alebo k jeho zákonnému zástupcovi, nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu, alebo
 4. V prípade, ak Poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z niektorého z dôvodov, špecifikovaných v čl. 2.3 VOP, je osoba, vo vzťahu ku ktorej Poskytovateľ takýto návrh odmietol, prípadne jej zákonný zástupca, oprávnená podať podnet na príslušný samosprávny kraj za účelom preverenia opodstatnenosti takéhoto postupu Poskytovateľa.
 5. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká dňom, na ktorom sa Poskytovateľ a Klient dohodnú, smrťou Klienta, zánikom Poskytovateľa, alebo po doručení písomného odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie do Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 12 ods. 9 ZoZS a to z dôvodov, špecifikovaných v čl. 2.3 písm. a) a písm. b) VOP. Klient je oprávnený odstúpiť od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj bez uvedenia dôvodu, pričom odstúpenie od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí byť obligatórne vyhotovené v písomnej podobe.

Čl. III

Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 1. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná Klientom prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov MUDr. Martin Boháč s.r.o.
 2. Každý Klient má pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa právo na:
  • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity;
  • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu;
  • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti;
  • odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa ust. § 6 ods. 9 ZoZS možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu;
  • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume;
  • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je Ošetrujích zdravotnícky pracovník MUDr. Martin Boháč s.r.o zbavený tejto mlčanlivosti;
  • zmiernenie utrpenia;
  • humánny, etický a dôstojný prístup Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov MUDr. Martin Boháč s.r.o.
 3. Poskytovateľ je povinný poskytovať Zdravotnú starostlivosť správne, pričom Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky Zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia stavu Klienta pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.
 4. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník MUDr. Martin Boháč s.r.o je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytnúť poučenie„) v zmysle dikcie ust. § 6 ZoZS. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník MUDr. Martin Boháč s.r.o je povinný Poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 5. Každý, kto má právo na Poskytnutie poučenia podľa čl. 3.4 VOP, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.
 6. Zdravotná starostlivosť a Služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú poskytované výlučne v rámci ordinačných hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia, patriaceho do Siete MUDr. Martin Boháč s.r.o.

Čl. IV

Poskytovanie Nadštandardných služieb

 1. MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytuje Klientom Nadštandardné služby na základe výslovnej žiadosti Klienta v rozsahu a za podmienok, dojednaných v osobitnej zmluve a to s cieľom zabezpečenia vyššieho komfortu Klienta pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti v Sieti MUDr. Martin Boháč s.r.o alebo pri poskytovaní Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v Sieti MUDr. Martin Boháč s.r.o (napr. použitie nadštandardného zdravotníckeho materiálu a pod.).
 2. Nadštandardné služby sú spoplatnené, pričom Klient bude o výške odmeny za Nadštandardné služby vopred (t. j. pred uzatvorením osobitnej zmluvy o poskytovaní Nadštandardných služieb) informovaný.

Čl. V

Prešetrenie správnosti poskytovania Zdravotnej starostlivosti v Sieti MUDr. Martin Boháč s.r.o

 1. MUDr. Martin Boháč s.r.o poskytuje Klientom prostredníctvom  Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov MUDr. Martin Boháč s.r.o Zdravotnú starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za podmienok, upravených v príslušných Všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb.
 2. Ako vyplýva z čl. 3.3 VOP a z ust. § 4 ods. 3 ZoZS, Poskytovateľ je povinný poskytovať Zdravotnú starostlivosť správne. Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla Zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka MUDr. Martin Boháč s.r.o v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti alebo Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu, pričom takáto žiadosť sa podáva písomne.

(ďalej len „Žiadosť o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o„)

 1. Žiadosť o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o podľa čl. 5.2 VOP doručí Klient prostredníctvom pošty na adresu sídla Poskytovateľa. Poskytovateľ Klienta písomne informuje o spôsobe vybavenia Žiadosti o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o a to najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa podania Žiadosti o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o, ak zo Žiadosti o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
 2. Ak Poskytovateľ Žiadosti o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o nevyhovie alebo neinformuje Klienta o spôsobe jej vybavenia najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej podania Klientom, má Klient právo:
 3. požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa ust. § 18 ods.1 písm. b) ZoDZS, ak predmetom Žiadosti o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o je správne poskytnutie Zdravotnej starostlivosti,
 4. obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa ZoPZS, ak predmetom Žiadosti o nápravu/prešetrenie správnosti postupu MUDr. Martin Boháč s.r.o je iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka MUDr. Martin Boháč s.r.o v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti alebo Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Čl. VI

Úhrada za poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nadštandardných služieb

 1. Poskytovateľ nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou podľa ZoDZS, o čom bol Klient informovaný a upovedomený priamo zo strany Poskytovateľa. Zdravotná starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti teda nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia podľa ZoRZS, čo znamená, že Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nadštandardných služieb, vo výške a spôsobom, upraveným v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výška odmeny Poskytovateľa za poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nadštandardných služieb vychádza z aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch recepcie každého zdravotníckeho zariadenia Siete MUDr. Martin Boháč s.r.o . Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu podľa tohto článku VOP vopred, t. j. ešte pred poskytnutím Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nadštandardných služieb.
 2. Potenciálny Klient, t. j. fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o poskytnutie Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo Nadštandardných služieb v rámci Siete MUDr. Martin Boháč s.r.o, má slobodné právo a slobodnú možnosť rozhodnúť sa, či využije služby Poskytovateľa aj za predpokladu, že tieto nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, čo znamená, že Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Nadštandardných služieb v jej plnej výške v zmysle Cenníka Poskytovateľa a spôsobom, upraveným v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; prípadne, či takáto fyzická osoba vyhľadá iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý event. bude mať uzatvorenú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní podľa ZoDZS.

Čl. VII

Vedenie Zdravotnej dokumentácie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo Zdravotnej dokumentácie

 1. Zdravotná dokumentácia obsahuje:
  • sobné údaje Klienta, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy;
  • údaje o poučení a informovanom súhlase podľa ust. § 6 ZOZS;
  • údaje o chorobe Klienta, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, Liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Klienta a s postupom pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti;
  • údaje o rozsahu poskytnutej Zdravotnej starostlivosti;
  • údaje o Službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce;
  • epidemiologicky závažné skutočnosti;
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne;
  • identifikačné údaje Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ vedie Zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej Zdravotnej starostlivosti, pričom so Zdravotnou dokumentáciou nakladá tak, aby nedošlo k jej strate, poškodeniu, zničeniu, alebo zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania.
 3. Poskytovateľ uchováva Zdravotnú dokumentáciu Klienta v zmysle ust. § 22 ods. 2 ZoZS po dobu dvadsať (20) rokov od posledného poskytnutia Zdravotnej starostlivosti Klientovi.
 4. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo Zdravotnej dokumentácie, pričom Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, ak nie je v príslušných ustanoveniach ZoZS ustanovené inak, poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania:
  • registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy;
  • príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov;
  • inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania;
  • osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa ust. § 25 ods. 1 ZoZS;
  • orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu;
  • lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.
 5. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do Zdravotnej dokumentácie Klienta:
  • Klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi v celom rozsahu;
  • manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti Klienta, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s Klinetom žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi;
  • osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve;
  • revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu;
  • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu;
  • ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;
  • všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu;
  • posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu;
  • posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu;
  • znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu;
  • poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie;
  • príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
  • odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
 6. Osoba oprávnená nahliadať do Zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, stanovenom v ZoZS.

Dohodnime si stretnutie

Radi Vás privítame v historickom centre Bratislavy na Gorkého 4, v príjemnom prostredí nášho MB Clinic Lounge, kde sa s Vami porozprávame a všetko Vám vysvetlíme.

Dohodnime si konzultáciu

Estetická chirurgia
+421 948 882 882

Ďalšie špecializácie
+421 948 883 883

Email
info@mbclinic.sk

Dohodnime si konzultáciu
Súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo sa udeľuje na dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu. Viac informácií nájdete v zásadách spracúvania osobných údajov.
Poučenie o spracúvaní osobných údajov